PRIZMA je posvećena zaštiti životne sredine i svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonskim propisima, uvek se trudeći da, gde god je to moguće, učini još jedan korak dalje.

U saglasnosti sa standardom ISO 14001, i u duhu svoje Politike, zdravlja i bezbednosti, PRIZMA upravlja svim aspektima životne sredine kako bi svoj uticaj na životnu sredinu svela na najmanju moguću meru.

Potvrdu posvećenosti PRIZME zaštiti životne sredine dali su i nalazi sa izvršenih merenja, koji pokazuju da u preduzeću nema značajnih aspekata zaštite  sredine:

- Izveštaj o izvršenim merenjima emisije zagadjujućih materija iz proizvodnog pogona "PRIZMA d.o.o. ", broj A922 od 28.06.2010 godine koji je napravio Institut za javno zdravlje Kragujevac,

- Nalazi o ispitivanju uslova radne okoline: mikroklima, osvetljenost, nivo buke, hemijske štetnosti, broj 51-97/3 od 30. 01. 2012. god.

- Lista aspekata životne sredine PRIZMA.RC.18/01 od 15. 08. 2012. god.

- Vrednovanje uticaja aspekata na životnu sredinu PRIZMA.RC.18/02.A od 15. 08. 2012. god.

 

 

logokarticeVerified by VISAsc learn 80x44